منبع:ngdir.com

AsSb
سیستم تبلور:تری كلینیكرده بندی:عنصر
رخ: كامل - دریك جهتجلا:فلزی
شكستگی:شفافیت:كدر(اپاك)
نوع سختی:خاصیت مغناطیسی:
اشكال ظاهریژیزمان
آگرگات لیفی (الیافی)
نسبتاْ‌ كمیاب ; فرانسه ، چك اسلواكی ، آلمان شرقی ، سوئد ، امریكا
خواص شیمیاییتركیب شیمیایی

As=38.09% Sb=61.91%
  
رنگ كانی :سفید قلعی - خاكستری - قهوه ای تیرهرنگ اثر خط :خاكستری
تفاوت با كانی های مشابهتشابه كانی شناسیپاراژنز


- استیبین
   - آرسنیك
   - آنتیموان
   - اسفالریت
منشا تشكیل :هیدروترمالشكل بلورها:الیافی - ورقه های خمیده
كاربرد :محل پیدایش:فرانسه
سایر مشخصاتوجه تسمیه

اسم مكانی در Allemont درفرانسه است.