منبع:ngdir.com

AgHg تا Ag2Hg3
سیستم تبلور:كوبیك (مكعبی)رده بندی:عنصر
رخ: خیلی ناقص - مطابق با سطح /110/جلا:فلزی
شكستگی:ناصافشفافیت:كدر(اپاك)
نوع سختی:شكنندهخاصیت مغناطیسی:
اشكال ظاهریژیزمان
بلور - آگرگات
تقریباْ فراوان ; نروژ، سوئد ، چك و اسلواكی ، آلمان غربی ، فرانسه و شیلی
خواص شیمیاییتركیب شیمیایی

Kongsbergite:Hg=5-30% moschellandsbergite: Hg=70%
رنگ كانی :سفید نقره ایرنگ اثر خط :سفید نقره ای
تفاوت با كانی های مشابهتشابه كانی شناسیپاراژنز

نقره
- آسانتیت
   - سینابر
   - گالن
   - اسفالریت
منشا تشكیل :هیپرژن - هیدروترمالشكل بلورها:پهن و كوتاه - سوزنی شكل
كاربرد :محل پیدایش:آلمان غربی
سایر مشخصاتوجه تسمیه
كانیهای شبیه آن نقره و شكستگی آن ناصاف است.
از نام محل اكتشاف Kongsberg در نروژ و Moschelland-Sberg در آلمان غربی گرفته شده است.