عنوان کتاب : روش تهیه نقشه هاى زمین شناسى با مقیاس یکصد هزار
نویسنده : دکترجلیل قلمقاش
ناشر : سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور
تاریخ نشر : فروردین 1384

 پیشگفتار

  فصل اول: روش تهیه نقشه هاى زمین شناسى با مقیاس ۱۰۰۰۰۰/۱
  فصل دوم:دستوالعمل ها