بله در مواردی كه شناخت اولیه و كلی از محدوده ی مورد مطالعه مورد نیاز باشد و دقت كار در حد میلیمتر نباشد به راحتی می توان از یك جی پی اس دستی به عنوان یك دوربین نقشه برداری استفاده كرد و بعد از برداشت نقاط در سر زمین به راحتی با نرم افزار های مهندسی به ترسیم محدوده های توپوگرافی مساحی و تعین حجم محدوده ی مورد مطالعه پرداخت.