منبع:ngdir.com

Al2BeO4
سیستم تبلور:رده بندی:اكسید
رخ: جلا:
شكستگی:شفافیت:
نوع سختی:خاصیت مغناطیسی:
اشكال ظاهریژیزمان

كمیاب ; روسیه (اورال مركزی) ، زیمبابوه ، تانزانیا ، برزیل ، برمه و ماداگاسكار
خواص شیمیاییتركیب شیمیایی
نامحلول در اسیدها و ذوب نمی شوند.
Al2O3=80.29% BeO=19.71%
رنگ كانی :سبز روشن - سبز زمردی تا قرمز - بنفشرنگ اثر خط :
تفاوت با كانی های مشابهتشابه كانی شناسیپاراژنزمنشا تشكیل :شكل بلورها:رومبوئدر- ماكله
كاربرد :محل پیدایش:روسیه
سایر مشخصاتوجه تسمیه
خواص فیزیكی و شیمیایی آن شبیه كریزوبریل است.
نام آن از سزار روس آلكساندر دوم گرفته شده است.