معاون وزیر صنایع و معادن از الزام کلیه واحدهاى معدنى کشور به پیوستن به شبکه ایران کد خبر داد. محمدمسعود سمیعى‌نژاد با اشاره به اجراى نظام طبقه‌بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات در کشور، اظهار کرد: کلیه واحدهاى معدنى کشور ملزم به استفاده از ایران‌کد شده‌اند.

معاون وزیر صنایع و معادن از الزام کلیه واحدهاى معدنى کشور به پیوستن به شبکه ایران کد خبر داد. محمدمسعود سمیعى‌نژاد با اشاره به اجراى نظام طبقه‌بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات در کشور، اظهار کرد: کلیه واحدهاى معدنى کشور ملزم به استفاده از ایران‌کد شده‌اند. وى افزود: با توجه به دستورالعمل‌هاى دریافتى از سوى دولت، دفتر صنایع معدنى وزارت صنایع ومعادن از کلیه واحدهاى معدنى درخواست کرده است که براساس مصوبات هیات وزیران از شناسه ایران‌کد استفاده کنند. معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: کلیه واحدهاى معدنى باید براى عضویت در نظام ملى طبقه‌بندى و خدمات شناسه کالا مراجعه و مراحل ثبت‌نام در این سامانه را طى کنند. از سوى دیگر، دفتر صنایع معدنى وزارت صنایع و معادن نیز پاسخگوى کلیه سئوالات واحدهاى معدنى است. به گفته سمیعى‌نژاد سامانه ایران‌کد در دیدگاه کلى مى‌تواند باعث کنترل بیشتر استانداردهاى کالا و نیز جلوگیرى از ورود کالاهاى قاچاق شود. وى اظهار کرد: تولیدکنندگان کالا باید هرچه زودتر نسبت به عضویت در ایران‌کد و دریافت شناسه کالاهاى تولیدى خود اقدام کنند تا مجاز باشند به معاملات خود با دستگاه‌ها یا شرکت‌هاى دولتى بپردازند. پیش ازاین على‌اکبر محرابیان وزیرصنایع ومعادن دردستورالعملى به کلیه شرکت‌هاى تابعه وسازمان صنایع ومعادن استان‌ها آنان را موظف به پیوستن به ایران‌کد کرده ونظارت براین موضوع را به ستاد تحول صنایع ومعادن محول کرده است.

منبع: ایسنا