رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران گفت: تولید فولاد، آلومینیوم، مس، سنگ آهن، زغال سنگ و آلومینا در سال 88 نسبت به سال گذشته به ترتیب 28، 46، 12، 7، 33 و 15 درصد افزایش یافت.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران گفت: تولید فولاد، آلومینیوم، مس، سنگ آهن، زغال سنگ و آلومینا در سال 88 نسبت به سال گذشته به ترتیب 28، 46، 12، 7، 33 و 15 درصد افزایش یافت. احمدعلى هراتى نیک" افزود: در سال جارى برنامه تولید فولاد 12.1 میلیون تن، مس 210 هزار تن، آلومینیوم 350 هزار تن، سنگ آهن 25.5 میلیون تن، کنستانتره زغال سنگ یک میلیون و 705 هزار تن و آلومینا 230 هزار تن تعیین شده است.وى در مورد ظرفیت تولیدات صنایع معدنى اظهار داشت: براساس برنامه در نظر گرفته شده در سال 88 ظرفیت فولاد خام به 15.8 میلیون تن، مس کاتد 255 هزار تن، آلومینیوم 457 هزار تن، آلومینا 250 هزار تن، سنگ آهن 26.2 میلیون تن و کنستانتره زغال سنگ به 2 میلیون و 155 هزار تن مى‌رسد.هراتى نیک با بیان اینکه در سال 87 اهداف پیش‌بینى براى تولیدات صنایع معدنى به طور کامل محقق شده است، تصریح کرد: در پایان سال جارى افزایش ظرفیت و تولید تعیین شده براى تمام محصولات صنایع معدنى محقق شود.
منبع: ایرنا