شرکت سازنده : SeisNav software Co.

این نرم‌افزار بمنظور تحلیل سرعت داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان پذیرش سرعت بمنظور پردازش‌ برداشت‌هاى دوبعدى با ساخت مكعب سرعت در مدل وجود دارد.
امكان فیلترسازى داده‌هاى سرعت وجود دارد.
امكان نمایش و ویرایش داده‌هاى سرعت در مقیاس دو و سه‌بعدى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.seisnav.com
منبع: GSI.ir