قائم ‌مقام شرکت ملى صنایع مس ایران پیش بینى کرد: با افزایش عیار اقتصادى کنسانتره مس سرچشمه از 25/0 به 35/0 درصد، درآمد شرکت مس 120 میلیارد تومان افزایش یابد.

قائم ‌مقام شرکت ملى صنایع مس ایران پیش بینى کرد: با افزایش عیار اقتصادى کنسانتره مس سرچشمه از 25/0 به 35/0 درصد، درآمد شرکت مس 120 میلیارد تومان افزایش یابد. "احمد فریدى" با بیان اینکه افزایش عیار اقتصادى مس پس از 27 سال انجام شده است، افزود: با انجام بررسى‌ها و مطالعات کارشناسى توسط متخصصان داخلى و شرکت SRK، شرکت مس موفق شد عیار سنگ سولفور را از 7/0 به 9/0 درصد در سال 88 افزایش دهد.معاون برنامه‌ریزى و توسعه شرکت مس گفت: در نتیجه این موفقیت، میزان مس محتوا با توجه به تغییر برنامه استخراج و عیار خاک معدن 25 هزار تن افزایش یافته و افزایش درآمدى معادل 120 میلیارد تومان را به‌دنبال داشته است.فریدى افزود: این مسئله به نفع سهامداران شرکت مس بوده و در شرایط اقتصادى کنونى، خبرى موثر و امیدبخش در حوزه معادن محسوب مى‌شود.
منبع: ایرنا