سیستم تبلور:كوادراتیكرده بندی:اكسید
رخ: كامل- مطابق با سطح /101/جلا:الماسی - چرب - نیمه فلزی
شكستگی:صدفیشفافیت:نیمه شفاف - كدر(اپاك)
نوع سختی:تردخاصیت مغناطیسی:ندارد
اشكال ظاهریژیزمان
بلوری - پسودومرف
كمیاب ; سوئیس ، فرانسه ، امریكا ، آفریقای جنوبی و ....
خواص شیمیاییتركیب شیمیایی
غیر محلول در اسیدها - ذوب ناشدنی
Ti=59.95% O=40.05% و ادخال های Sn , Fe
رنگ كانی : آبی تیره - زرد - قرمز - قهوه ای تا سیاهرنگ اثر خط :سفید
تفاوت با كانی های مشابهتشابه كانی شناسیپاراژنز


- بروكیت
   - روتیل
   - آلبیت
   - كوارتز و غیره
منشا تشكیل :ماگمایی - دگرگونی و در فیلون های تیپ آلپی - آبرفتیشكل بلورها: بی پیرامیدال - توده های نادر - قرصی
كاربرد :محل پیدایش:سوئیس
سایر مشخصاتوجه تسمیه

از واژه یونانی آناتازیس اخذ شده است.