شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى، پردازش و تفسیر داده‌هاى الكتریكى با آرایش آزیموتى (سمتى) در محیط‌هاى زمین آنیزوتروپ (ناهمسانگرد) بكار برده مى‌شود. قابلیت‌هاى این نرم‌افزار شامل مدل‌سازى نمودارهاى قطبى براى نیم‌فضاى آنیزوتروپ، كنتاكت قائم دو لایه آنیزوتروپ، مقاطع دو لایه‌اى با سنگ بستر آنیزوتروپ، مقاطع دو لایه‌اى با وجود آنیزوتروپى در هر دو لایه، تجسم فضایى نمودارهاى قطبى، تفسیر غیراتوماتیك داده‌ها بر مبناى مدل‌هاى تولید شده، تحلیل فوریه نمودارهاى قطبى (بمنظور تشخیص اثرات آنیزوتروپى و توده‌هاى محلى) است.
  ادرس وب سایت : www.msu.ru
منبع: GSI.ir