بزرگترین طرح آلومینیوم کشور با عنوان «هرمزآل» با ظرفیت سالانه 147 هزار تن به‌زودى در استان هرمزگان به بهره‌بردارى مى‌رسد. سرمایه‌گذارى طرح آلومینیوم هرمزآل حدود 400 میلیون یورو و 2000 میلیارد ریال است و با راه‌اندازى آن براى حدود 500 نفر اشتغال مستقیم و براى بیش از 2000 نفر فرصت شغلى غیرمستقیم ایجاد مى‌شود. براى اجراى طرح هرمزآل از پیشرفته‌ترین تکنولوژى صنعت آلومینیوم در ایران یعنى تکنولوژى 230 کیلوآمپر استفاده شده است. این کارخانه که داراى 3 بخش رکتى‌فایر (برق)، سالن احیا و پخت آند است، در جوار کارخانه 110 هزار تنى آلومینیوم المهدى بندرعباس قرار دارد.بزرگترین طرح آلومینیوم کشور، برترین تکنولوژى در ایران، سازگارى و انطباق با تکنولوژى و امکانات کارخانه آلومینیوم المهدى، کاهش میزان مصرف برق، کاهش مصرف آند نسبت به المهدى از جمله مزایاى طرح هرمزآل مى‌باشد.با بهره‌بردارى از طرح آلومینیوم هرمزآل 47 درصد به ظرفیت تولید آلومینیوم کشور افزوده مى‌شود. ظرفیت فعلى تولید آلومینیوم کشور 310 هزار تن است.
منبع: ایرنا