نام استان : : قم
مرکز استان: قم
مساحت : 11238 کیلومتر مربع
جمعیت: 953044  نفر
شهرهای مهم: قم

مرکز استان: قم
مساحت : 11238 کیلومتر مربع
جمعیت: 953044  نفر
شهرهای مهم: قم
استان های همسایه از شمال به استان تهران؛ ازجنوب به استانهاى اصفهان و مرکزى؛ از شرق به استان سمنان و از غرب به استان مرکزى محدود است.
جغرافیا: بین 50 درجه و 50 دقیقه تا 50 درجه و 56 دقیقه درازای خاوری و 34 درجه و 35 دقیقه تا 34 درجه و 39 دقیقه پهنای شمالی گسترده شده است. قم در ارتفاع 930 متری از سطح دریا قرار دارد.. آب و هوای قم به علت مجاورت با ناحیه خشک ایران نسبتا گرم و خشک و بارش سالانه آن به طور متوسط 122 میلی متر است.

منبع:GSI.ir