تاریخ دفاع : 19 آبان 1387
نویسنده : جواد شاه على نژاد