فصل – 1 تعاریف                                                                                                                       
 
 
مسوول معدن یا سرپرست معدن
        شخصى است که توسط دارنـده پروانـه عملیات به این سمـت منصوب مى شود و مسـئولیـت کلیه عملیات معدن را به عهده دارد  
 
مسوول فنى
    طـبق ماده 66 آئین نامه اجـرائى قانـون معـادن مسئـول فنى عملیات کسـى است که اداره کلیه امور فنى معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عملیـات از میـان افراد واجـد شـرایـط انتـخاب و به وزارت صنایع و معـادن معـرفى مى شود و طبـق ماده 65 آئـین نامه اجـرائـى ضوابـط و حدود صلاحیت مسـوولین فـنى معادن تا تصـویب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسى معـدن توسـط وزارت صنایع و معادن تعیین مى شود 

فصل – 1 تعاریف                                                                                                                       
 
 
مسوول معدن یا سرپرست معدن
        شخصى است که توسط دارنـده پروانـه عملیات به این سمـت منصوب مى شود و مسـئولیـت کلیه عملیات معدن را به عهده دارد  
 
مسوول فنى
    طـبق ماده 66 آئین نامه اجـرائى قانـون معـادن مسئـول فنى عملیات کسـى است که اداره کلیه امور فنى معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عملیـات از میـان افراد واجـد شـرایـط انتـخاب و به وزارت صنایع و معـادن معـرفى مى شود و طبـق ماده 65 آئـین نامه اجـرائـى ضوابـط و حدود صلاحیت مسـوولین فـنى معادن تا تصـویب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسى معـدن توسـط وزارت صنایع و معادن تعیین مى شود 
 
مسوول ایمنى
    مسئول ایمنى هر معدن نظارت بر ایمنى عملیات معدن را به عهده داشته توسط مسوول یا سرپرست معدن به این سمت منصوب مى شود . طبق ماده 65 آئین نامه اجرائى قانون معادن ضوابط و حدود صلاحیت مسئول ایمنى از طریق وزارت کار و امور اجتماعى با هماهنگى وزارت صنایع و معادن تعیین مى شود . جانشین مسئول ایمنى نیز تابع همین شرایط است
 
مهندس ناظر
    شخصى است که طبق ماده 69 آئین نامه اجرائى قانون معادن تعیین مى شود و از طرف وزارت صنایع و معادن مامور نظارت و کنترل عملیات معدنى است
 
پروانه اکتشاف – پروانه بهره بردارى
    طبق مواد مندرج در قانون معادن و آئین نامه اجرائى آن تعریف مى شود
 
 تونل
    حفارى زیرزمینى افقى یا تقریباً افقى است
 
تونل شیب دار
    تونل هایى که تا حدود 18 درجه شیب داشته باشند
 
چاه مایل
    حـفارى مایـلى که به سطـح زمین راه داشـته و داراى شـیب بین 18 درجه تا 90 درجه باشد و براى باربرى مورد استفاده قرار مى گیرد
 
چاه یا چاه قائم
    حفارى قائـم یا با شـیب 90 درجه است که به سطـح زمیـن راه داشـته باشـد و معمولاً براى باربرى مورد استفاده قرار مى کیرد
 
دویل
    حفـارى زیـرزمینى شیبـدارو با سطـح مقطع نسبتاً کوچک که معمولاً به طرف بالا حفارى مى شود و براى منظور هاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد
 
پذیرگاه
    محل توقف ، بارگیرى و تخلیه واگنها و انجام وظایف مختلف زیرزمینى که معمولاً در محل ارتباط با چاه قائم یا چاه مایل در زیرزمین احداث مى شود 
 
گالرى-راهرو
    انواع حفاریهاى زیرزمینى و معمولاً با طول زیاد است 
 
راه مورب
    به انواع راهروهاى شیبدار راه مورب گفته مى شود 
 
بونکر
    محلى براى تخلیه و انباشت سنگ مى باشد 
 
چال
    سوراخى که در سنگ براى قرار دادن ماده منفجره حفر مى شود
   
خرجگذاری   
    قرار دادن مواد منفجره در داخل چال است 
 
فشنگ
    به هر قطعه ماده منفجره جامد (معمولاً انواع دینامیت) گفته مى شود
 
آتشبارى
    به عملیات خرج گذارى و انفجار مواد منفجره براى تخریب سنگ آتشبارى گفته مى شود
 
آتشبار
    شخصى که مسئولیت عملیات آتشبارى را به عهده دارد 
 
مواد ناریه- مواد منفجره
    موادى که قابلیت انفجار داشته و در معدن براى تخریب سنگ مورد استفاده قرار مى گیرد 
 
گاز ذغال
    گازى که در کانسارهاى ذغال سنگ همراه با سایر هیدروکربورها وجود دارد و عمدتاً از متان تشکیل شده است . این گاز چنانچه به نسبت معینى با هوا مخلوط شود قابلیت انفجار پیدا مى کند
 
کلیه تجهیزات , دستگاهها و ماشین آلات معدنى که در این آئین نامه از آنها نام برده شده
    مانند شاول یا بیل مکانیکى , لودر, بلدوزر, پرفراتور, گریدر, واگن , لوکوموتیو , دستگاه گمانه زنى , دستگاه سیم برش , بالابر چاه , وینچ و غیره و کلیه قسمتها و قطعات آنها مطابق تعاریفى است که در متون و کتابهاى معدنى آورده شده است