شرکت سازنده : RockWare
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/product/productDemo.php?id=204&hide=true

آنالیز آزمایشهاى پمپ کردن ، چاه تکى و آزمایش اسلاگ (slug )

(demo version)


  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com
منبع:GSI.ir