میزان تولید سنگ آهن دانه بندى جلال آباد در مرداد ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،90 درصد افزایش یافت مدیرعامل واحد سنگ آهن جلال آباد با بیان این مطلب افزود: طى مرداد امسال 77هزار و 753تن سنگ آهن دانه بندى شده در این واحد تولید شد در حالى که در مدت مشابه سال گذشته، میزان تولید سنگ آهن دانه بندى شده 40 هزار و 901 تن بود.

میزان تولید سنگ آهن دانه بندى جلال آباد در مرداد ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،90 درصد افزایش یافت مدیرعامل واحد سنگ آهن جلال آباد با بیان این مطلب افزود: طى مرداد امسال 77هزار و 753تن سنگ آهن دانه بندى شده در این واحد تولید شد در حالى که در مدت مشابه سال گذشته، میزان تولید سنگ آهن دانه بندى شده 40 هزار و 901 تن بود."حسینقلى قوانلو" ادامه داد: در 5 ماهه نخست سال جارى، 343 هزار و 548 تن سنگ آهن دانه بندى تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (289 هزار و 801 تن)، 19 درصدرشد حاصل شد.وى با اشاره به فعال شدن بلوک یک این واحد معدنى گفت: طى مرداد ماه امسال 9 هزار و 905 تن سنگ آهن از این بلوک استخراج شد.وى درباره میزان فروش سنگ آهن دانه بندى شده گفت: در مرداد ماه امسال 19 هزار و 96 تن سنگ آهن دانه بندى شده به مشتریان فروخته شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (4052 تن)، نشان دهنده رشد 371 درصدى میزان فروش این محصول دارد.وى ادامه داد: همچنین در 5 ماهه نخست سال جارى 34 هزار و 220 تن سنگ آهن دانه بندى شده از واحد سنگ آهن جلال آباد به فروش رسید که در مقایسه با میزان فروش این محصول در مدت مشابه سال 87 (4052تن)، حاکى از رشد 744درصدى دارد.