فصل 3-فعالیت هاى اکتشافى ومعدنى     
                                                                             

ماده 26- در حفاریهاى سطحى و معادن روباز شیب موقت دیوارها و شیب کلى آنها با توجه به خصوصیات مکانیکى سنگها باید به گونه اى تعیین شود که خطر ریزش نداشته باشد . در جبهه کارهاى فعال , وقتى انتخاب شیب موقت براى پایدارى کوتاه مدت مجاز است , که اطمینان کاهى از عدم ریزش وجود داشته باشد.

فصل 3-فعالیت هاى اکتشافى ومعدنى     
                                                                             

ماده 26- در حفاریهاى سطحى و معادن روباز شیب موقت دیوارها و شیب کلى آنها با توجه به خصوصیات مکانیکى سنگها باید به گونه اى تعیین شود که خطر ریزش نداشته باشد . در جبهه کارهاى فعال , وقتى انتخاب شیب موقت براى پایدارى کوتاه مدت مجاز است , که اطمینان کاهى از عدم ریزش وجود داشته باشد 

ماده 27- عبور و مرور وسایل نقلیه در جاده هاى معدنى مشمول مقررات عمومى مربوطه کشور مى باشد

ماده 28- در معادنیکه از دستگاه سیم برش الماسه استفاده مى شود , بمنظور جلوگیرى از پرتاب سیگمنت (دندانه هاى الماسه روى سیم برش) و یا صدمات ناشى از شلاق زدن سیم پاره شده لازم است در مسیر سیم برش پوشش حفاظتى مناسب به کار گرفته شود

ماده 29- در هنگام برش , جداکردن و جابجائى بلوک هاى سنگ , استقرار ماسین آلات و افراد در پائین دست بلوک سنگ ممنوع است

ماده 30- در معادن روباز و کارگاههاى حفارى سطحى براى جلوگیرى از لغزش و سقوط کارگر , محل استقرار و عبور و مرور آنان باید داراى عرض و شیب مناسب باشد . در غیر این صورت کارگز باید به کمربند ایمنى و طناب نجات که به نقطه اتکاء مطمئنى متصل شده باشد مجهز گردد
ماده 31- کار در سطح هنگام باد , برف یا بارن شدید و احتمال وقوع رعد و برق باید با احتیاط کامل صورت گیرد

ماده 32- در حفر ترانشه براى اکتشاف ونمونه بردارى باید دقت شود تا خطر ریزش دیواره وجود نداشته باشد و در صورت لزوم باوسایل مناسب نگهدارى شود. در ترانشه و چاهکهایى که به عمق بیش از 5/1 متر هستند بایستى براى بالا و پائین رفتن از نردبان استفاده شود

ماده 33- در ترانشه و چاهکهایى که خطر انباشتگى گاز وجود دارد ورود و کار افراد بایستى پس از تهویه و اطمینان از بى خطر بودن آن محل ها انجام گیرد 

ماده 34- تمیز کردن یا میزان و مسطح کردن جبهه کار در معادن روباز و در اسثناى کار ماشین حفارى بدون اخذ اجازه از مسئول دستگاه ممنوع است 

ماده 35- دهانه چاههاى قائم باید با در فولادى پوشانده شده و در اطراف آن نرده حفاظ نصب شود 

ماده 36- دهانه چاههاى مایل و تونلهاى شیبدار باید به درب مسدود کننده یا راه بند مجهز باشد

ماده 37- هنگام حفر چاه استفاده از سپر محافظ (سکو)در فاصله اى کمتر از 30 متر از جبهه کار الزامى است . این سکو مى بایست علاوه بر کابل فلزى (سیم بکسل) تعلیق به کمک جک هاى مکانیکى افقى به دیواره چاه تثبیت شود

ماده 38- هنگام حفر چاه از زیر سکوى کار مى توان از نردبان طنابى استفاده کرد مشروط بر آنکه طول آن از 30 متر کمتر باشد 

ماده 39- در تونلهاى شیبدار محل عبور افراد در تمام مسیر باید در یک سمت باشد 

ماده 40- در تونلهاى افقى و شیبدار مجهز به نوار نقاله عرض راه عبور افراد مى بایست در یک طرف حداقل 60 سانتیمتر و در طرف دیگر حداقل 40 سانتیمتر باشد

ماده 41- در تونلهاى افقى و شیبدار که باربرى ریلى دارند باید عرض راه عبور افراد در یک طرف حداقل 60 سانتیمتر باشد

ماده 42- در حفریات شیبدارى که براى عبور و مرور افراد اختصاص داده مى شود بایستى در شیبهاى مختلف به شکل زیر تجهیز گردند: 
الف- در شیب 15-7 درجه , دستگیره سرتاسرى
ب- در شیب 30-15 درجه , پله هاى وسیع شیبدار و دستگیره
ت- در شیب 45-30 درجه , نردبان و یا پله هاى افقى و دستگیره
ث- در شیب 45 درجه و بیشتر از آن , قسمت عبور و مرور افراد به طور کلى مجزا و در این حالت مجهز به نردبان مى گردد
ماده 43- در حفریات با شیب تند که مجهز به نردبان شده اند باید دقت کرد که :
الف- شیب نردبانها از 80 درجه بیشتر نباشد.
ب- فاصله پایه نردبان تا دیواره نباید کمتر از 60 سانتیمتر باشد
ت- در انتهاى هر نردبان پاگردى به منظور استراحت و پیشگیرى از خطرات سقوط ساخته شده باشد 
ث- نردبان باید حداقل تا یک متر بالاى پاگرد ادامه یابد و در غیر این صورت به دستگیره هاى ثابتى مجهز باشد که امکان بالا و پائین آمدن افراد را فراهم نماید
ج- فاصله پاگردها از 10 متر بیشتر نباشد
ماده 44- در تونلهاى شیبدار و چاههاى مایل باید در فاصله حداکثر هر 50 متر یک جان پناه احداث شود . در محل سوزنهاى انشعاب ریل نیز باید جان پناه احداث شود 

ماده 45- هنگام کار در سینه کارهاى تونلهاى شیبدار , کارگران باید از خطر سقوط و افتادن واگن و ماشین آلات از بالا به طرف سینه کار محفوظ باشند . راه بند مسدود کننده عبور واگن باید در دو نقطه یکى در دهانه تونل شیبدار و دیگرى در فاصله 20 مترى از محل کار کارگران نصب شود 

ماده 46- در جبهه کارهاى معادن روباز و زیر زمینى , بخصوص پس از آتشبارى , لازم است کلیه قسمتهاى سست شده (لقى ها) در جبهه کار و دیواره ها و سقفها با دقت لق گیرى شده و یا بطور مطمئنى از ریزش آنها جلوگیرى بعمل آید . ورود کارگران و شروع بکار آنان در محل باید پس از لق گیرى به طور مطمئن انجام شود 

ماده 47- حفارى هاى متروکه و کارگاههایى که استخراج آنها تمام شده باید مسدود شوند .این عمل باید طورى انجام گیرد که هیچگونه اختلالى در تهویه معدن بوجود نیاید 

ماده 48- در مورد فضاى خالى شده در عملیات استخراج زیرزمینى باید امکان نشست سطح زمین و احتمال خطرات را در بیرون یا درون معدن پیش بینى کرده و با تدابیرى نظیر پر کردن محل استخراج و یا کنترل نشست سطح زمین و یا مانند آن از بروز خطر جلوگیرى کرد 

ماده 49- سنگهاى استخراجى(کوپها) بایستى بطور منظم و روى بزرگترین سطح اتکاء خود انباشته شوند تا بدین وسیله از سقوط آنها و آسیب رسانى به کارکنان جلوگیرى شود 

ماده 50- از بکار بردن طناب , زنجیر , سیم بکسل و یا قلابهایى که معیوب و پوسیده هستند جداً خوددارى شود و براى بکسل کردن ماشین آلات , بلوکهاى سنگهاى استخراجى و غیره از سیم بکسل با مقاومت مناسب استفاده شود 

ماده 51- کلیه کارگران باید به اندازه کافى از حوزه عملکرد کابلها و طنابها و جکها فاصله داشته باشند 

ماده 52- کارگران نباید به هیچ وجه زیر بارهاى معلق مخصوصاً کوپهاى معلق قرار گیرند 

ماده 53- لبه هاى سست و در حال ریزش و شکافهایى که در لبه ها بوجود آمده باید دائماً تحت کنترل و بازرسى قرار گیرد