شرکت سازنده : RockWare

تعمیم ArcView 8.x:داده هاى اکتشافى فضائى و ایجاد بهترین سطح
  ادرس وب سایت : www.Geosoft.com
منبع: GSI.ir