مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، ارزیابى صاحبنظران در خصوص ادغام وزارتخانه‌هاى بازرگانى و صنایع و معادن را جمع‌آورى و در قالب گزارشى منتشر کرد. به گزارش روابط عمومى مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادى این مرکز، با جمع‌آورى نقطه‌نظرات شخصیت هاى حقیقى و حقوقى مخالف و موافق در مورد ادغام وزارتخانه‌هاى بازرگانى و صنایع و معادن خاطرنشان ساخت که هر چند در بررسى اولیه به نظر مى‌رسد اکثر نظرات در مورد ادغام وزارت بازرگانى و صنایع و معادن مثبت ارزیابى مى‌شود، ولى نکاتى در این دیدگاه‌ها به شرح زیر قابل تامل است:

1 – ملاحظات متعددى به عنوان شرایط و پیش نیازهاى ادغام مطرح شده است.2 – لزوم مطالعات همه جانبه و جلوگیرى از تصمیمات شتابزده گوشزد شده است.3 – در مواردى که دیدگاه مثبتى از نتیجه ادغام به دلایلى همچون صرفه‌جویى براى دولت ذکر شده، هیچ ارزیابى از نحوه صرفه‌جویى و مستندات آن ارائه نشده است.4 – در گزارش قبلى مرکز پژوهش‌ها نکاتى عنوان شده بود که در این اظهارنظرها نیز همان موارد به عنوان نکات مبهم براى برآورد آثار مثبت و منفى ادغام بیان شده‌اند.5 – مخالفین پیشنهاد ادغام نیز دلایل قابل توجهى ذکر کرده‌اند.6 – بنابراین انجام مطالعات پشتیبان براى ارزیابى فنى، اقتصادى، سیاسى و .... براى بررسى پیشنهاد ادغام امرى ضرورى است. بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این دو وزارتخانه تنها مى‌تواند آزمونى باشد که اگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق و یا هر شکل دیگر تغییر مى‌یابد.7 – بررسى صرف پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه بدون ارائه طرح توجیهى که بیان کننده ابعاد وظایف وزارتخانه جدید و چگونگى تقسیم کار وظایف در ساختار جدید باشد، بیانگر مزایا و معایب احتمالى مترتب بر این اقدام نیست و بنابراین قبل از بررسى پیشنهاد ادغام باید طرح جامع ادغام براى تعیین نحوه ادغام ارائه شود تا بتوان جوانب آن را بررسى و در مورد آن اظهارنظر قطعى مطرح کرد.