فصل5- نگهداری                                                                                                                 

ماده 80- شبکه حفاریهاى زیر زمینى با توجـه به پایدارى سنگـها و تغییر شکـل آنها بایستى بطور دائم بررسى و در صورت لزوم به وسایل نگهدارى مناسب مجهز گردد

ماده 81- انجام حفارى هاى زیرزمینى بدون داشتن مشخصات فنى نگهدارى از قبیل محل و نقشه کارگاه و نگهدارى و مصالح به کار گرفته شده و فاصله نصب وسایل نگهدارى از یکدیگر و از جبهه کار که به تایید مسئول فنى یا سرپرست معدن نرسیده باشد ممنوع است

ماده 82- وسیله نگهدارى باید به شکلى کارگذارده شود که بین آن با سقف و دیواره ها اتکاى کامل حاصـل شود و حفره هاى ایجاد شده کاملاً پر گردد

ماده 83- کلیه وسایل نگهدارى نصب شده در معدن باید داراى مقاومت و استحکام لازم باشد

ماده 84- در موقع نصب , تعویـض و یا تعمـیر وسایـل نگهدارى بایـد احتـیاط هاى لازم براى جـلوگیرى از ریزش بعمل آید

ماده 85- استاد کار هر قسمت موظف است در هر نوبت کار حداقل یک بار سقف , دیوارها , رهروها و وسایل نگهئارى جبهه کار خود را کاملاً بازدید و در صورت مشاهده عیب و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام نماید . بعلاوه در پایان هر نوبت کار قبل از حصول اطمینان از استحکام کارگاه نباید محل کار را ترک کند

ماده 86- مسئولین ایمنى و نظارت مجاز مى توانند در مورد تغییر وسایل نگهدارى آسیب دیده و همینطور در مورد سنگهاى معلق و نا استوار سقف و جوانب گالریهایى که بدون وسایل نگهدارى پیشروى مى شوند ضمن توقف کار سریعاً اقدامات ایمنى را انجام دهند

ماده 87- مسئولین ایمنى و نظارت چنانچه در محلى وسایل نگهدارى را کافى و ایمن تشخیص ندهند لازم است ضمن گزارش نظر خود به مسئولین معدن براى تقویت وسایل نگهدارى , موضوع را تا رسیدن به نتیه نهائى پیگیرى نمایند

ماده 88- بازیابى وسایل نگهدارى , باید توسط کارگران ماهر و با تجربه کافى و با نظارت مسئول ایمنى معدن صورت گیرد

ماده 89- بازیابى وسایل نگهدارى لازم است با استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود و کارگران در حین بازیابى باید در محلى مطمئن مستقر شوند

ماده 90- وسایل نگهدارى چاهها و همچنین کارگاهها و حفریاتى که بطور مداوم فعال نیستند لازم است حداکثر هر دو ماه یک بار مورد بازدید و کنترل قرار گیرند

ماده 91- در کارگاه استخراج , استوارى و پا برجا بودن کمر بالاى سینه کار را باید از طریق بازدید و ضربه زدن مورد امتحان و کنترل قرار داده و در صورت مشاهده علائم خطر و شکستگى در کمر بالا و یا در سینه کار باید به ریختن سنگهاى معلق اقدام نموده و چوب بست مربوطه را تقویت نمایند

ماده 92- ستونهاى چوب نگهدارى را باید از پوست و گره تمیز نموده و استفاده از چوبهاى با قطر کم , شکسته و یا در جا خشک شده به عنوان ستون یا جزء دیگر چوب بست که تحت فشار طولى قرار گرفته ممنوع است

ماده 93- استحکاماتى که در اثر عملیات انفجارى , برداشت و استخراج , جابجا نمودن نقاله و یا لوله هاى هوارسانى و غیره جابجا شده و یا صدمه دیده است باید بلافاصله جایگذارى و مستحکم گردد

ماده 94- در هنگام تعویض وسایل نگهدارى به منظور تعویض گالرى و یا تعویض چوب به علت کهنگى و پوسیدگى آن برداشت بیش از 2 قاب چوبى و یا فلزى در یک زمان مجاز نبوده و قبل از برداشت هر قاب نگهدارى لازم است قابهاى طرفین آن به اندازه کافى تقویت و تخته کوبى گردند

ماده 95- تعویض وسایل نگهدارى در محل تقاطع حفاریها طبق مشخصات فنى مربوطه که به تایید سرپرست معدن رسیده است و پس از آشنائى کارگران با مشخصات فنى فوق و برنامه و چگونگى عملیات و با حضور مسئول ایمنى انجام مى شود

ماده 96- در کارگاههاى استخراج زیرزمینى با توجه به احتمال نشست زمین و خطرات احتمالى طریقه کنترل سف پس از استخراج شامل باقى گذاردن فضاى خالى یا پر کردن یا تخریب مى باشد باید موارد زیرین بطور دقیق در طرح کارگاه استخراج مشخص شود

الف- در حالت باقى گذاردن فضاى خالى ابعاد مجاز فضاى خالى و پایه ها با توجه به مشخصات و پایدارى سنگها باید تعیین شود
ب- در حالت پر کردن فضاى خالى شـده باید مشخصـات مواد پرکننده , روش پـر کردن , فاصلـه زمانـى و طولى پرکردن تا جبـهه کار استخـراجى , میـزان تراکم ماده پرکننده باید تعیین شود
ت- در حالت تخریـب لازم است گام تخریـب , طرح نگهـدارى در خط تخریب , تخـریـب اجبـارى در صورت لزوم, روش برداشتن پایه ها و دستورات ایمنى براى کارگران تخریب کننده بدقت مشخص شود و عمل تخریب باید توسط کارگران مجرب و ماهر انجام شود
  منبع:GSI.ir