شرکت سازنده : RockWare

تعمیم ArcView 8.x:گسترش و تعمیم براى دفاع کاربر ، تحلیل گر نظامى و نقشه کش باهوش
  ادرس وب سایت : www.Geosoft.com