شرکت سازنده : RockWare

تعمیم ArcView 8.x:مدیریت مراجع بزرگ عکسهاى زمین شناسى در ArcView
  ادرس وب سایت : www.intrepid-geophysics.com
منبع: GSI.ir