فصل 7- باربرى در معادن

  الف- باربرى ریلى در راه افقى                                           


ماده 191- راههاى افقى باربرى با راه آهن باید داراى شیب مناسبى باشد که حرکت واگن خودبه خود انجام نگیرد

ماده 192- حداقل فاصله بین دیواره راهها با بدنه وسیله نقلیه نباید در یک طرف از 20 و در طرف راهرو از 60 سانتیمتر کمتر باشد . در تونلهاى با سطح مقطع کوچک مى توان این فاصله را تا 40 سانتیمتر کاهش داد مشروط بر آنکه در فواصل هر یکصد متر جان پناههایى با ابعاد و ظرفیت حداقل چهار نفر احداث گردد و محل این جان پناهها باید بترتیبى علامتگذارى شود که از دور مشخص باشند

ماده 193- راههاى باربرى باید تمیز و خالى از قطعات سنگ و سایر موانع دیگر باشد

ماده 194- سوار شدن روى وسیله نقلیه به استثناى وسیله اى که براى نفر برى کارگران اختصاص دارد ممنوع است

ماده 195- براى کنترل حرکت واگنها و همچنین متوقف کردن آنها در مواقعى که آنها را به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا مى کنند باید کفشک ترمز همچنین بستها یا وسایل مناسب دیگر به اندازه کافى تهیه و بکار برده شود

ماده 196- وسایل اتصال واگنها به یکدیگر باید از نوعى باشد که براى بستن یا باز کردن آنها کارگر مجبور به قرارگرفتن بین دو واگن نباشد

ماده 197- در جلوى وسیله کشش باید چراغ با نور کافى نصب گردد

ماده 198- در پشت آخرین واگن هر قطار باید چراغ قرمز نصب شود

ماده 199- در مواقعى که از لوکوموتیو دیزلى لستفاده مى شود باید لوکوموتیو کاملاً سالم بوده و بدون دود کار کند

ماده 200- سوار شدن افراد در واگنهاى باربرى , لوکوموتیوها و شاسى هاى مخصوص حمل چوب و غیره ممنوع مى باشد

ماده 201- نقل . انتقال دستى واگنها در شیب زیاد ممنوع است

ماده 202- هنگامیـکه نقـل و انتقال واگنها بصورت قطار و بوسیله لوکوموتیو انجام مى پذیرد اتصال واگنها به یکدیگر باید بوسیله زنجیر یا قلاب انجام شود

ماده 203- واگنها باید متناوباً و به نوبت در تعمیرگاه مربوطه تحت سرویس و روغن کارى و تعمیر قرار گیرند . کارهاى انجام شده باید با ذکر شماره واگن , تاریخ تعمیر و سرویس و نام خانوادگى شخصى که مجرى آن بوده است در دفتر مخصوص ثبت گردد

ماده 204- متصل و جدانمودن واگنها در حین حرکت قطار ممنوع مى باشد

ماده 205- سوار شدن کمک راننده لوکوموتیوفقط روى صندلى مخصوص وى که بطور موقت به لبه واگن آخرین قطار نصب مى گردد , مجاز مى باشد

ماده 206- در مواقعیکه نقل و انتقال واگنها با دست و نیروى انسان انجام مى پذیرد باید روى لبه جلویى واگن چراغ روشن آویزان نمود و در صورتیکه شیب خط آهن بیش از 005/0نباشد فاصله واگنها در حدود 10 متر و چنانچه خط آهن داراى شیب زیاد مى باشد فاصله آنها نباید کنترل از 30 متر باشد

ماده 207- به منظور بلند کردن و روى ریل قراردادن واگنها و لوکوموتیو هایى که از روى ریل منحرف و یا خارج شده اند لازم است که روى هر لوکوموتیو و همچنین جنب دهانه تونل جک مخصوص این کار وجود داشته باشد

ماده 208- در موارد زیر استفاده از واگنها ممنوع است:
الف - در صورت عدم روغن کارى و باز بودن جاى روغن , سالم نبودن محور چرخها و یا وجود شکستگى در چرخها .
ب - در صورت سالم نبودن زنجیر و قلاب و دیگر اجزائى که مربوط به اتصال واگنها مى باشد
پ - در صورت ناقص بودن سپرهاى طرفین واگن ویا ترمز(در واگنهاى ترمزدار(
ت - در صورت مشاهده نقص در سیستم تخلیه در واگنهاى مخصوص که دریچه زیر واگن از طریق لوله باز و بسته مى شود
ماده 209- خط سیر جرثقیلهاى مراکز بارگیرى در گالریها باید طورى تعیین گردد که جاى کافى براى عبور و مرور افراد باقى بماند و شروع حرکت قطار یاواگن باید توسط بوق ویا سیستم خبرى دیگرى اعلام گردد
ماده 210- دریچه دهانه بونکرها بجز هنگام بارگیرى باید بسته باشد . ماده 211- براى جلوگیرى از حرکت احتمالى واگن در شیب مى بایست مانعى زیر چرخهاى واگن قرار داده شود

ماده 212- در بخشى از گالرى که واگن توسط وینچ و یا دست کشیده مى شود واگن باید مجهز به چراغ باشد
ماده 213- جلو محلهاى واگن برگردان مى بایست توسط کانع ایمن شود تا از ورود دیگر واگنها به محل و خطر برخورد با آن جلوگیرى بعمل آید

ماده 214- وینچ مى بایست مجهز به ترمز یا وسیله خود بازدارنده باشد و نیروى محرکه تجهیزات آن باید بطور خودکار قطع شود

ماده 215- در تونلهاى اصلى و میانى تونلهاى معادن ذغال سنگى که از نظر گاز خیزى جزء طبقه 3 یا بالاتر از آن مندرج در جدول ماده 315 این آئین نامه محسوب مى شوند باید لوکوموتیو هاى مجاز براى معادن گازدار مورد استفاده قرار گیرند

ماده216- در گالریـهـاى پیشـروى که تهـویه آنها توسط ونتیـلاتـورهاى محلى انجام مى گیرد, استفاده از لوکوموتیو هاى دیزلى به شرطى مجاز مى باشد که مقدار گاز متان در جریان هواى خروجى آن گالرى بیش از 5/.درصد نباشد

ماده 217- خطر ترمز قطار در هنگام باربرى در شیبهاى عمده نباید بیش از 40 متر باشد (از نقطه ترمز تا توقف کامل(

ماده 218- در هنگام شارژ باطرى هاى لوکوموتیو , درب جعبه باطرى ها و همچنین دریچه المنتهاى باطرى باید باز بماند . بستن درب جعبه باطرى لوکوموتیو پس از اتمام تصاعد خروج کامل گاز از المنتهاى باطرى مجاز مى باشد در حال بستن درب جعبه زودتر از یک ساعت پس از اتمام شارژ ممنوع است . قبل از خارج نمودن باطرى از اطاق شارژ باید ایزوله کردن و عایق بندى بین المنتها و بدنه جعبه باطرى مورد کنترل قرار گیرد . زیر شارژ گذاردن باطریهاى معیوب و یا کثیف ممنوع است

ماده 219- در تونلهایى که به علت وجود گاز و گرد ذغال سنگ خطرناک مى باشند تعمیر لوکوموتیوهاى خازنى (تعمیرات مربوط به وسایل برقى لوکوموتیو ) به عمل تعویض فیوز آن ممنوع مى باشد و فقط در تعمیرگاههاى مربوطه مى توان اقدام به تعمیر آنها نمود

ماده 220- با در دست داشتن چراغهاى داراى شعله از قبیل چراغهاى بنزینى و یا کاربیتى, ورود به اطاق شارژ ممنوع است

ماده 221- تجهیزات و لوازم الکتریکى موجود در اطاق شارژ باید ضد انفجار باشند

ماده 222- براى حفاظت و جلوگیرى از سوختگى ناشى از الکترولیت , در اطاق شارژ همیشه باید محلول و یا پودر خنثى کننده اثر اسید سولفوریک و هیدرات پتاسیم و کلسیم در دسترس قرار داشته باشد

ماده 223- در هنگام حرکت , لوکوموتیو باید در سر قطار واگنها قرار گیرد . قرار گرفتن لوکوموتیو در انتهاى قطار واگنها فقط در مواقع مانور و جابجا کردن واگنها در سر دوراهیها و هنگام تخلیه بار , در فاصله 300 متر و با سرعت کمتر از 2 متر در ثانیه مجاز است
ماده 224- استفاده از لوکوموتیو در موارد زیر ممنوع است:
الف - نقص داشتن و یا عدم وجود سپرهاى جلو یا عقب
ب - ناقص بودن زنجیر و قلاب اتصال
پ - نامرتب بودن ترمزها
ت - عـدم وجود ماسه دان و یا فقـدان ماسه درآن (این مورد در لوکوموتیو هاى کمتر از 2 تنى مطرح نمى باشد(  - خرابى و یا عدم نور کافى چراغ لوکوموتیو
ج - خرابى دستگاه علائم خبرى(بوق,زنگ و غیره(
چ - مشاهده نقص در وسایل ضد انفجار لوکوموتیو (در تونلهاى خطرناک از نظر وجود گاز(
ح - عدم وجود جک همراه لوکوموتیو
خ - مشاهده نقص در لوازم برقى (مربوط به لوکوموتیوهاى برقى(
ماده 225- پائین پریدن رانندن و واگذارى رانندگى لوکوموتیو در حال حرکت به دیگرى ممنوع است .

ماده 226- اشخاصى مى توانند بعنوان راننده لوکوموتیو انتخاب گردند که تعلیم و آموزش مربوطه را دیده و پس از امتحان به اخذ گواهى و مجوز از سازمان ذیصلاح نایل آمده باشند

ماده 227- قبـل از آنکه واگن خارج شده از خط را بلند کرده و روى خط قرار دهند باید در مورد جلوگیرى از حرکت فورى آن پیش بینى لازم بعمل آید
 ب- باربرى بوسیله نقاله ها                                                              

ماده 228- در مـواردى که باربرى داخل معدن به وسیله ناو زنجیرى یا نوار نقاله انجام مى گیرد باید نکات زیر رعایت گردد:
الف - راه اندازى دستگاه تنها باید به وسیله متصدى مربوطه انجام شود .
ب - به مقدار کافى ومتناسب با طول دستگاه وسایلى تعبیه شود که در موارد اضطرارى بتوان در هر لحظه دستگاه را متوقف ساخت
پ - پس از خاتمه کار باربرى موتور آنها باید متوقف شود
ت - در محل تقاطع این گونه وسایل نقلیه با راههاى دیگر راه جداگانه اى براى عبور افراد وجود داشته باشد
ماده 229- در گالریهایى که به نقاله تسمه اى (قابل احتراق) مجهز گردیده اند , در انتها و سر نقاله (از طرف ورود جریان هوا , در فاصله 5-3 مترى) در محل کلید و لوازم الکتریکى و سراسر طول نقاله در فواصل هر 100 متر باید تعداد دو عدد کپسول آتش نشانى و یک جعبع محتوى ماسه نصب نمایند . گنجایش جعبه ماسه نباید کمتر از 20 دسیمتر مکعب باشد

ماده 230- در محل تقاطع گالریها باید پلهاى کوچکى جهت عبور و مرور افراد از روى نقاله ساخته شود
ماده 231- گالریهایى که در آنها نقاله تسمه اى مونتاژ و مورد بهره بردارى قرار دارد , هر پست باید از ذغال سنگ و سنگهاى ریخته شده در اطراف نقاله تمیز گردد

ماده 232- نظافت نفاله ها و روغنکارى قسمتهاى متحرک آن در هنگام کار ممنوع است

ماده 233- سوار شدن افراد بر روى تسمه نقاله اى که براى رفت و آمد افراد به سیستمهاى ویژه مجهز نشده و مورد تأیید مسئول ایمنى معدن نباشد ممنوع است

ماده 234- نقاله هاى تسمه اى باید به دستگاه و یا وسیله اى که مانع خروج تسمه از مسیر خود بشود مجهز باشند

ماده 235- در هر پست باید حداقل یک بار طرز کار قرقره هاى نقاله توسط مسئول مربوطه مورد بازدید و کنترل قرار گیرد

ماده 236- امکان روشن کردن و متوقف نمودن نقاله از هر نقطه باید پیش بینى شده باشد

ماده 237- موتور و سر نقاله ها باید محصور و از محیط اطراف مجزا باشند
-          باربرى ریلى در راه مورب

ماده 238- باربرى با واگن در راه مورب باید حتماً بوسیله کابل انجام شود .چرخ چاه دستگاه باربرى باید به طور محکم و در محل مناسب در بالاى راه مورب نصب شده باشد . ماده 239- در راه مورب در صورت خروج واگن از خط باید پس از حصول اطمینان از بسته بودن ترمز چرخ چاه واگن را از بالا وارد راه مورب کرده و به کمک چرخ چاه دوباره روى خط قرار داد . شروع مجدد کار باید پس از اطمینان از این که افراد در محلهاى امنى قرار گرفته اند انجام گیرد . ماده 240- چرخ چاه باید داراى ترمزى باشد که در حال توقف بسته بماند و متصدى آن نباید به هیچ عنوان بدون اینکه چرخ چاه را از منبع انرژى مجزا کرده باشد محل خدمت را ترک نماید . ماده 241- پذیرگاه بالائى راه مورب باید داراى نرده مناسبى باشد که مانع از خرکت خودبه خود واگنها به راه مورب گردد. باز کردن نرده باید بعد از حصول اطمینان از این که واگنها به کابل بسته شده انجام گیرد . ماده 242- بین پذیرگاهها باید وسیله تبادل علائم موجود باشد

ماده 243- در گالریهاى شیب دار هنگام کار دستگاههاى باربرى(مانند جرثقیل و غیره)نزدیک شدن افراد متفرقه اى که در کار دستگاهها دخالتى ندارند به محوطه اى که در آن جا واگنها از سیم بکسل و یا زنجیر جدا و تخلیه مى گردند ممنوع است و به این منظور باید در محل فوق الذکر تابلوى مخصوص نصب نمایند

ماده 244- براى واگنها و شاسیهایى که ناچار به توقف در سطح شیب دار گالرى مى باشند پیش بینى موانع ایمنى و اتصال مستحکم آنها به سیم بکسل الزامى است

ماده 245- حمل مواد معدنى در معادن بوسیله سطل دستى و کوله بار و امثال آن ممنوع است
ت- باربرى در چاه

ماده 246- دهانه چاه باید در تمام ساعات کار به قدر کافى روشن و داراى نرده مجهز به درهاى مناسب باشد

ماده 247- اگر عمق چاه به اندازه اى باشد که ارتباط مستقیم بین متصدیان پذیرگاههاى مختلف چـاه به وسیـله

صداى افراد به طور واضح برقرار نشود باید این ارتباط بوسیله علائم زنگدار برقرار گردد
تبصره: در چاههایى که از وسایل حمل و نقل براى رفت و آمد کارگران استفاده مى شود علاوه بر علائم ارتباطى زنگ دار باید بین متصدیان تمام پذیرگاهها و متصدى چرخ چاه ارتباط تلفنى نیز برقرار باشد

ماده 248- تمام قسمتهاى مربوط به دستگاه باربرى در چاه از قبیل کابل , ماشینها , ترمزها و پاراشوتها باید همه روزه بازرسى شوند و هر هفته یک مرتبه دستگاههاى ایمنى مربوطه (پاراشوت, ترمز) آزمایش گردند و همچنین هر ماه یک مرتبه قسمتهاى حساس از قبیل اتصالیها و قرقره ها از وجود روغن اضافى پاک شوند

ماده 249- چرخ چاه باید مجهز به عمق نمایى باشد که حین عبور وسیله حمل و نقل از طبقات مختلف معدن زنگ اخبارى را به صدا در آورد

ماده 250- عمق نما باید هر بار که براى عمقهاى مختلف میزان مى شود آزمایش گردد

ماده 251- کلیه وسایل باربرى چاه ها باید بوسیله مسئول مربوطه هر هفته بازدیدو نتیجه در دفتر مخصوص ثبت گردددر صورت مشاهده نقص باید مرات بصورت کتبى به مسئول ایمنى و مسئول معدن گزارش شود تا نسبت به رفع آن اقدام گردد

ماده 252- سرعت حرکت وسیله حمل و نقل هنگام حمل مسافر نباید از 8 متر در ثانیه تجاوزکند

ماده 253- در چاههایى که از چرخ چاه کلاجدار استفاده مى شود هر موتور باید داراى ضامنى باشد که باز کردن ترمز و آزاد کردن کلاج به طور همزمان امکان نداشته باشد
 
ث- بالابرها                                                                         

ماده 254- بالابرهاى دائم باید داراى ویژگیهاى زیر باشند:
الف - هدایت شده باشند.
ب“- سقوط اشیاء از داخل آنها ممکن نباشد
ت“- با در داخل آنها بى حرکت بماند
ماده 255- بالابرهاى مخصوص حمل اشخاص باید داراى سر پنا ه و پاراشوت بوده و به علاوه دستگاه محرکه آنها مجهز به تنظیم کننده سرعت باشد . پلاک نشان دهنده ظرفیت سرنشینهاى این وسایل باید بطور آشکار در محل متناسبى نصب گردد. ظرفیت مذکور باید حداکثر برابر با یک سوم ظرفیت بارى باشد که با این وسایل مى توان حمل کرد

تبصره: در بالابر هاى جدید بشرط رعایت مسائل ایمنى به تضمین سازنده وجود پاراشوت الزامى نیست

ماده 256- ماشینهاى چرخ چاه باید داراى ترمزى باشد که در صورت لزوم بتواند کابل را بیحرکت کند و چرخ چاه دستى باید مجهز به وسیله اى باشد که آن را از گردش در جهت مخالف باز دارد ضمناً در ماشینهاى حمل اشخاص در صورت امکان جداکردن چرخ چاه از موتور , داشتن ضامن ویژه اى بمنظور جلوگیرى از بروز هرگونه خطر الزامى است 

ماده 257- ماشینهاى چرخ چاه باید به دو دستگاه ترمز جداگانه شامل ترمز عادى و ترمز ایمنى که هر یک بطور مستقل قادر به توقف ماشین باشد مجهز گردند. کفشک این ترمزها ممکن اسن مشترک باشد ولى وسایل فرمان آنها باید کاملاً مجزا و در دسترس متصدى ماشین قرار گرفته باشد همچنین باید حداقل یکى از ترمزها از نوع وزنه اى بوده تا در صورت قطع نیروى محرکه حداقل یکى از این دو ترمز چرخ چاه را متوقف کند

ماده 258- در ماشینهایى که داراى جعبه دندده مى باشد باید با یکى از ترمز ها بتوان مستقیماً چرخ چاه را متوقف کرد

ماده 259- ترمز ایمنى باید به نحوى باشد که در هر یک از موارد زیر بطور خودکار وارد عمل گردد:
الف - هرگاه اتاقک بالابر از چاه خارج و به قرقره ها نزدیک شود.
ب - هرگاه سرعت حرکت در نزدیکى پذیرگاه مقصد از 5/1 متر در ثانیه کمتر نشود 
ماده 260- باید وسیله اى وجود داشته باشد که همزمان با بکار افتادن ترمز ایمنى , نیروى محرکه ماشین را به طور خودکار قطع کند

ماده 261- بالابرهاى دائمى که براى حمل اشخاص هم بکار برده مى شوند بهتر است مجهز به وسیله نشان دهنده موقعیت اتاقک بالابر در چاه بوده و به علاوه باید بتواند با علامت صدا دار نزدیک شدن آنرا به پذیرگاه اعلام کند

ماده 262- ماشینهایى که سرعت حرکت آنها از شش متر در ثانیه بیشتر است باید به وسایل زیر نیز مجهز باشند:
الف - وسیله اى که ترمزها را به نرمى وارد عمل کند .
ب - وسیله محدود کننده سرعت در حدى که معمولاً عمل مى کند
پ - دستگاه ثبت کننده سرعت
ماده 263- هنگام حمل اشخاص باید علائم مخصوصى در پذیرگاهها روشن شود و به طور واضح حمل مسافر را اعلام نماید .
ث“- کابل ها(سیم بکسل ها)                                          


ماده 264- جنس کابل باید متناسب با شرایط محیط کار انتخاب شود و در مقابل عواملى از قبیل اسید و غیره مقاوم باشد

ماده 265- هنگام تحویل گرفتن هر کابل نو باید قطعه اى از آنرا (بطول 4 متر) براى آزمایشهاى مقایسه اى در محلى خشک نگهدارى نمود
ماده 266- میزان مقاومت کابل نو (در مقابل پاره شدن ) را هنگام تحویل گرفتن باید از طریق آزمایش خود کابل و یا آزمایش تمام عنصرهاى آن و در ضمن میزان افزایش طول کابل را قبل از پاره شدن تعیین نمود و در هر حال باید هر یک از عنصر هاى کابل از حیث کشش , خمش و پیچش نیز آزمایش شود 

ماده 267- کابلهایى که علاوه بر بارکشى براى حمل اشخاص نیز بکار برده مى شوند باید در سال اول کار هر سه ماه یکبار و در سال بعد هر دو ماه یکبار به اندازه 2 متر از پائین آن بریده و آزمایش شود

ماده 268- ضریـب اطمینان کابل باید حداقل 6 باشد یعنى میزان بار مفید و بار مرده و کل وسیله باربرى نباید از یک ششم مقاومت کابل تجاوز کند در صورت افزایش عمق چاه از 500 متر براى هر یکصد متر اضافى مى توان یکدهم از این ضریب را کسر کرد و در هر حال وزن مذکور نباید از یک پنجم مقاومت کل کابل تجاوز کند . تبصره: بالابر هاى مالشى (نوع کپ) از شمول این ماده مستثنى مى گردد به طورى که ضریب اطمینان این تجهیزات باید براى عمق کمتر از 500 متر 7 و براى عمق بیشتر از 500 متر 6 در نظر گرفته مى شود

ماده 269- مدت استفاده از کابل بالابر هاى مخصوص حمل اشخاص نباید از دو سال تجاوز کند

ماده 270- قبل از بکار گیرى کابل نو براى حمل افراد لازم است آزمایشهاى ایمنى مطابق دستورالعمل هاى سازنده انجام گیرد , بستها و اتصالیهاى مربوط به کابلها باید داراى مقاومت کافى و مورد نیاز این گونه وسایل بوده و ضریب اطمینان آنها از ضریب اطمینان کابل کمتر نباشد . مدت بکارگیرى آنها نباید از 10 سال تجاوز کند
ماده 271- کلیـه بازرسیها و آزمایشـهاى کابل و وسایل باربرى مربوطه باید توسط اشخاص و سازمانهاى صلاحیتدار و با روشهاى فنى معتبر انجام گیرد

ماده 272- هر گاه پس از هر آزمایش مشاهده شود که تقلیل قابل ملاحظه اى در مقاومت کابل حاصل شده و یه بیش از 10 درصد عنصرهاى مشهود آن در طول سه گام پاره شده و یا تغییر محسوسى در شکل ظاهرى کابل از نظر خوردگى یا سائیدگى یا تقلیل قطر و یا باز شدن پیچش آن حاصل شده باشد , آن کابل باید تعویض گردد.

ماده 273- در هر معدن که باربرى از طریق چاه با وسایل بالابر انجام مى گیرد بهره بردار موظف است دفترى براى ثبت موارد زیر در سر معدن اختصاص دهد:
الف - نام و نشانى کارخانه سازنده کابل و وسایل مربوطه .
ب - مشخصات کابل , نوع سیمهاى بکار برده شده و ساختمان آن و نتیجه آزمایشات انجام شدهدرباره کابل نو و محاسبه مقاومت کل کابل و همچنین نتیجه آزمایشهایى که برطبق مقررات مربوطه انجام مى شود
پ - تاریخ شروع استفده از کابل و نوع باربرى آن
ت - وزن مرده کلیه وسایلى که کابل متحمل مى شود به انضمام وزن خود کابل و همچنین حداکثر وزن بارى که حمل مى شود
ث - تاریخ و نوع تعمیرات و تاریخ سر و ته کردن کابل
ج - تاریخ و علت خارج کردن کابل از سرویس
چ - مقدار عملکرد کابل در حرکت به سمت پائین و در حرکت به سمت بالا و میزان تن کیلومتر انجام شده
ماده 274- جابجائى اجسام بلند از طریق بستن این اجسام به یک رشته طناب , کابل یا زنجیر به دلیل خطر لغزش ممنوع است

ماده 275- دانستن وزن صحیح با جهت انتخاب زنجیر , کابل یا طناب مناسب ضرورى است

ماده 276- براى کوتاه کردن زنجیر و سیم بکسلها نباید آنها را گره زد و همچنین بارهاى لبه تیز ساخته شده از مواد سخت را باید قبل از تماس با حلقه هاى زنجیر و یا سیم بکسل با حفاظهایى پوشاند

ماده 277- هیچ گاه نبایستى جرثقیل در فضا به صورت آزاد رها شود . راننده جرثقیل مادام که بار در هوا معلق است نباید محل کار خود را ترک نماید.