اینم از لینكش...
این مجله به صورت فصلنامه ارائه میشه و به دو زبان آلمانی و انگلیسی.