شرکت سازنده : RockWare

تعمیم ArcView 8.x:تطبیق آدرسها و نشان دادن خیابانهاى نقشه
  ادرس وب سایت : www.intrepid-geophysics.com
منبع:GSI.ir