وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 1 / 12
ظرف نگهدارى روغن
500 * 375 (87 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 2 / 12
ابزار ماسه سنگى معدنى
500 * 375 (91 KB) وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 1 / 12
ظرف نگهدارى روغن
500 * 375 (87 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 2 / 12
ابزار ماسه سنگى معدنى
500 * 375 (91 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 3 / 12
لامپ معدنى
500 * 375 (89 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 4 / 12
سرچکش آهنى
500 * 375 (85 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 5 / 12
کیسه چرمى
500 * 375 (88 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 6 / 12
جمجمه انسان
667 * 500 (141 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 7 / 12
دستار سنگى قرینه
500 * 375 (108 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 8 / 12
سطل چرمى
500 * 375 (96 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 9 / 12
سبد
667 * 500 (196 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 10 / 12
دستار سنگى
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 11 / 12
مشک چرمى
500 * 375 (93 KB) 
وسایل معدن کارى قدیمى
وسایل معدن کارى قدیمى: عکس شماره 12 / 12
ظرف روغن
500 * 375 (85 KB)