نام استان : : تهران
مرکز استان: تهران
مساحت :
19196 کیلومتر مربع
جمعیت: 11176239نفر
شهرهای مهم:
کرج، شهررى، ورامین، فیروزکوه، شمیرانات، شهریار، اسلام آباد،‌دماوند، نظرآباد، ساوجبلاغ، رباط کریم و پاکدشت

نام استان : : تهران
مرکز استان: تهران
مساحت :
19196 کیلومتر مربع
جمعیت: 11176239نفر
شهرهای مهم:
کرج، شهررى، ورامین، فیروزکوه، شمیرانات، شهریار، اسلام آباد،‌دماوند، نظرآباد، ساوجبلاغ، رباط کریم و پاکدشت
استان های همسایه
از شمال به استان ماندران؛ ازجنوب به استانهاى قم و مرکزى؛ از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود است .
جغرافیا: استان تهران در سمت شمال و شمال غرب کشور بین طولهاى جغرافیایى ' 10و ° 53 تا ' 10و ° 50 شرقى و عرضهاى جغرافیایى ' 21و ° 36 تا ' 52 و ° 34 شمالى قرار دارد.   این استان داراى 12 شهرستان، 28 بخش، 42 شهر و 73 دهستان مى باشد.